null Nam Giang phát động xây dựng xã NTM kiểu mẫu năm 2022.

content:

Sáng ngày 24/3/2022, xã Nam Giang đã tổ chức Lễ phát động xây dựng xã NTM kiểu mẫu theo hướng “khai thác các giá trị về văn hóa tâm linh, cảnh quan sinh thái gắn với du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng trải nghiệm” năm 2022.