Cơ cấu tổ chức

content:

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện tại

Số điện thoại

Email

1

Đặng Hoàng Linh

Bí thư Đảng ủy

0369652729

linhdh@namdan.nghean.gov.vn

2

Lê Thị Thanh

Phó Bí thư Đảng ủy

0961154976

thanhlt@namdan.nghean.gov.vn

3

Phan Trọng Hải

Chủ tịch UBND

0914347341

haipt@namdan.nghean.gov.vn

4

Hoàng Trung Sỹ

P.Chủ tịch HĐND

0917738678

syht@namdan.nghean.gov.vn

5

Phan Sỹ Quân

P.Chủ tịch UBND.KT

0913018951

quanps@namdan.nghean.gov.vn

6

Nguyễn Trọng Phú

P.Chủ tịch UBND.VX

0915284766

phunt@namdan.nghean.gov.vn

7

Lê Thị Hồng

Văn phòng –Thống Kê

0386241638

namgiang@namdan.nghean.gov.vn

8

Nguyễn Thị Huyền

Văn phòng –Thống Kê

0943346125

namgiang@namdan.nghean.gov.vn

9

Nguyễn Cao Quý

Văn hóa - Xã hội

0902255123

quync@namdan.nghean.gov.vn

10

Hồ Thị Hà

Văn hóa - Xã hội

0915117389

haht@namdan.nghean.gov.vn

11

Nguyễn Thị Vân

Nông nghiệp - Môi trường

0917788587

vannt@namdan.nghean.gov.vn

12

Nguyễn Thị Hương

Tư pháp - Hộ tịch

0349872617

huongnt@namdan.nghean.gov.vn

13

Lữ Đức Hiệp

Địa Chính - Môi Trường

0904946777

hiepdiachinh@gmai.com

14

Ngô Anh Tuấn

Trưởng công an

0918576699

ngoanhtuanankt@gmail.com

15

Nguyễn Ngọc Tăng

CHT  BCH Quân sự

0977981777

nguyentangngoc@gmai.com

16

Nguyễn Thị Chiên

Tài chính – Kế toán

0985687563

chienktnl@gmail.com

17

Trương Quốc Toàn

Tài chính – Kế toán

0385115709

toantcnacat@gmai.com

18

Lê Thành Đồng

Chủ tịch UB MTTQ

0914640957

ledongdanguy@gmai.com

19

Nguyễn Thị Thảo

Chủ tịch Hội phụ nữ

0989353087

thaont@namdan.nghean.gov.vn

20

Bạch Hưng Lam

Chủ tịch Hội Nông dân

0932310239

lambh@namdan.nghean.gov.vn

21

Trần Thị Kim Thoa

Bí thư Đoàn xã

0968243054

thoattk@namdan.nghean.gov.vn

22

Nguyễn Minh Châu

Chủ tịch Hội CCB

0838544493